Προσλήψεις ανακοινώνει το ΥΠΠΟ

Η Σερραια Βουλευτης Αφροδιτη Σταμπουλη κοινοποιησε στο Facebook την εξης είδηση  To υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του ενταγμένου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014 2020” Cooperation Programme sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

https://diavgeia.gov.gr/doc/642%CE%974653%CE%A04-%CE%961%CE%A7