Κλειστές οι τράπεζες μέχρι Δευτέρα, 120 ευρώ πάλι το όριο αναλήψεων

Την παράταση της τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το βράδυ της Τετάρτης.
Mε τη νέα υπουργική απόφαση επιβεβαιώνεται πως οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ήτοι μια μέρα μετά την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής 12 Ιουλίου.

Στην απόφαση δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο ημερήσιο όριο αναλήψεων μετρητών από τα ΑΤΜ, το οποίο διατηρείται στα 60 ευρώ.

Ωστόσο, ατύπως το ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ έχει μειωθεί στα 50 ευρώ λόγω έλλειψης των χαρτονομισμάτων των 20 ευρώ.

Η νέα απόφαση προβλέπει επίσης την ανανέωση της δυνατότητας των συνταξιούχων που δεν διαθέτουν κάρτα ανάληψης μετρητών να λάβουν ακόμη 120 ευρώ από τα γκισέ, ενώ η ίδια δυνατότητα χορηγείται και στους ανέργους.

Όσοι δηλαδή συνταξιούχοι έχουν λάβει από την περασμένη εβδομάδα το ποσό των 120 ευρώ που τους αναλογεί, μπορούν  να λάβουν από αύριο επιπλέον 120 ευρώ.

Όμως όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει καν το ποσό των 120 ευρώ, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη 240 ευρώ από τα γκισέ των τραπεζών, αλλά μόνο 120 ευρώ.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

«Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.  της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 66) και ισχύει,

β. του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21),

δ. του 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄73),

ε. της παρ. 3 του άρθρου 45, της παρ. 4 του άρθρου 46 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98 )

2. Την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391).

3. Την ανάγκη να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της τραπεζικής αργίας για την προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας και να ρυθμισθούν θέματα τραπεζικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

5. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος απουσιάζει στο εξωτερικό στο πλαίσιο κυβερνητικής αποστολής και αναπληρώνεται κατά την απουσία του αυτή από την Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα Νάντια  Βαλαβάνη.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται έως και 13 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε με την  την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ΧΠ 2256/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση τραπεζικής αργίας» (Β΄1391).

 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας  και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγματοποιούνται από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν  για το σκοπό αυτό οι ακόλουθες πράξεις:

α. Η μετατροπή, με αίτηση του δικαιούχου, σε ευρώ ποσού σύνταξης καταβαλλόμενης σε ξένο νόμισμα από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η μεταφορά  αυτού του ποσού σε άλλο υπάρχοντα καταθετικό λογαριασμό του ίδιου δικαιούχου και η άπαξ ανάληψη από αυτόν ποσού μέχρι εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Η άπαξ καταβολή του συνολικού  ποσού συντάξεως εκατόν είκοσι (120) ευρώ σε κάθε δικαιούχο.

γ. Η άπαξ καταβολή συνολικού ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ στα πρόσωπα της παρ. 1 της αρ. ΓΔΟΠ 0000929ΕΞ2015/ΧΠ 2243/2.7.2015 απόφασης του Υπουργού  Οικονομικών (Β΄1343).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  

Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη

πηγη: www.news247.gr