ΕΒΖ: Ζημιές 40 εκατ. για τον όμιλο μέσα σε ένα εξάμηνο

Βουλιάζει στις μεγεθυμένες ζημίες η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. και στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014- 31/12/2014) 2014-2015, κοντεύει να «πιάσει» τις ζημίες που παρουσίασε σε ολόκληρο το δωδεκάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η εταιρεία, που έχει απόλυτη ανάγκη αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, υπέφερε από μείωση του κύκλου εργασιών σαν αποτελέσματα του οξυμένου ανταγωνισμού και της μείωσης της τιμής της ζάχαρης.

Η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων για το εξεταζόμενο εξάμηνο παρουσιάζει  ακόμη καθαρότερα το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, η οποία ακόμη χρωστάει στους τευτλοπαραγωγούς και μηχανάτορες υπόλοιπο οφειλών ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 40.573,16 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 35,67% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 90.622,00 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,84% έναντι της περσινής περιόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στη μείωση του κύκλου εργασιών συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού και της κατάρρευσης της τιμής της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά. Επιπρόσθετα, η παραπάνω μείωση των τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αρνητικά μικτά αποτελέσματα για την εταιρεία.

Ως εκ τούτου, το μικτό περιθώριο κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. είχε αρνητικό πρόσημο, -38,98% έναντι -6,34% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο ανήλθε σε -21,95% έναντι 7,99% της περσινής περιόδου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 19.492,75 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 12.769,51 χιλ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 25.521,15 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 4.896,19 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 28.619,87 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 20.351,91 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο ανήλθε σε ζημιές 39.759,60  χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 14.364,60 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους παρουσίασαν ζημιές 31.653,92 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 19.123,07 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 39.717,96 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 14.431,64 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

ΠΗΓΗ VORIA.GR