24 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και για χρονική διάρκεια σύμβασης:

  • 18 ΔΕ Ημερήσιοι φύλακες στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αμφίπολης
  • 4 ΔΕ νυχτοφύλακας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης
  • 2 ΥΕ Καθαριστ/τριών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 62122, Σέρρες, υπόψη κ. Ν. Βλάσκου (τηλ. επικοινωνίας: 2321021084 fax: 2321064015, e-mail: [email protected] ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Σερρών
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

ΠΗΓΗ E-DIMOSIO.GR