Σε εφαρμογή η Προγραμματική Σύμβαση για τον τουρισμό στην Π.Ε. Σερρών

Άρχισε, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων Δημοσιονομικών διαδικασιών, η εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης για τον τουρισμό μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , έξι Δήμων του νομού, του Ε.Β.Ε.Σ. και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ . Η εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης αποφασίσθηκε πριν αρκετό καιρό και έχει ως σκοπό την υλοποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Ε. Σερρών , το οποίο θα δρα παράλληλα, συμπληρωματικά και χωρίς αλληλεπικαλύψεις, με αυτό της Περιφέρειας.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα καταρτίζεται κάθε φορά ( εφόσον υπάρξει συνέχεια στις Προγραμματικές Συμβάσεις) από τους συμμετέχοντες Φορείς, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας και απευθυνόμενο σε αγορές και κοινά, συμβατά με αυτό.
Στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, συνήλθε την Παρασκευή, 8/9/2017, σε πρώτη συνεδρίαση η Επιτροπή του άρθρου 7 της ανωτέρω Σύμβασης, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο Όργανό της, δηλαδή αυτό που θα χαράσσει την τουριστική καμπάνια και θα παίρνει τις αποφάσεις, με Φορέα υλοποίησης την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, πέρα από την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, ήταν η συζήτηση επί της εισηγήσεως του Φορέα υλοποίησης , που αναφερόταν στην ανάλυση των αξόνων δράσης, όπως αυτοί καθορίσθηκαν στη Σύμβαση και εγκρίθηκαν από τα ΔΣ των Συμβαλλομένων Μερών και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η οριστικοποίηση της τελικής έγκρισης της προαναφερθείσας εισήγησης, θα γίνει στη συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη 14/9/2017, στην οποία θα συγκερασθούν και οι ενδεχόμενες προτάσεις-παρατηρήσεις των εμπλεκομένων Φορέων, οπότε και πρακτικά θα αρχίσει η υλοποίηση του Προγράμματος.
Στη συνεδρίαση αναλύθηκαν εκ μέρους της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και διάφορα τεχνικά θέματα εφαρμογής της Σύμβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις, οικονομικές και όχι μόνο, των Συμβαλλομένων.
Τις εργασίες της Επιτροπής παρακολούθησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μωυσιάδης, ο οποίος είχε ενδιαφέρουσες και εύστοχες προτάσεις για την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης.
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στη Διαύγεια.